Welkom op de site van Kokelaar Consultancy.

  • Image
  • Image
  • Image

De oplossing op het gebied van automatisering voor zowel het midden- en kleinbedrijf als particulieren.

Herman Kokelaar, Kokelaar Consultancy

Bedrijfsprofiel

Herman Kokelaar

Herman Kokelaar

Kokelaar Consultancy biedt u een oplossing op het gebied van automatisering voor zowel het midden- en kleinbedrijf als particulieren. Hierbij kunt u denken aan de werkplekinrichting, het aanleggen van internetaansluitingen en probleemoplossing.

Naast het verzorgen van internetaansluitingen, probleemoplossingen in hard- en software en netwerkaanleg en -beheer, kunt u bij ons ook terecht voor bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe hardware en software en de installatie daarvan. Tevens verzorgen wij preventief onderhoud aan servers en werkstations, zoals bijvoorbeeld controle op virussen en spyware. U betaalt ons op basis van uurtarief, zodat u alleen betaalt voor de tijd die nodig is om het probleem op te lossen.

Wanneer u naar aanleiding van onze site meer informatie wenst of een vrijblijvende offerte wilt ontvangen kunt u via het contactformulier contact opnemen of een offerte aanvragen.

Diensten

Icon

Problemen oplossen met computers en computerprogramma's

Icon

Hulp bij internetproblemen

Opsporing van probleem en zo nodig aanpassingen maken in het netwerk, zowel hardware als software.

Icon

Preventief onderhoud

Tevens verzorgen wij preventief onderhoud aan servers en werkstations, zoals bijvoorbeeld updates, controle op virussen en spyware.

Icon

Advisering

Hierbij kunt u denken aan de werkplekinrichting, het aanleggen van het netwerk, plaatsing van de netwerkaansluitingen en welke internetaansluitingen er nodig zijn.

Icon

Installatie van hardware en software

Installeren van software pakketten, besturing systemen, beveiliging pakketten op bestaande servers en werkstations, of uitbreiding van de servers en werkstations met door ons geleverde hardware.

Icon

Leveren van hardware en software

Leveren van software pakketten, besturing systemen, beveiliging pakketten voor server en werkstation.

Levering van hardware zoals printers, computers, servers, routers en switches, maar ook losse hardware en verbruiksmateriaal benodigd voor upgrade.

Denk hierbij aan geheugen voor server of werkstation en toners voor de printers.

Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van Kokelaar Consultancy 2012

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten gesloten met Kokelaar Consultancy betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen, wordt door Kokelaar Consultancy expliciet van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer dit schriftelijk aan de klant is bevestigd.
1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar op de website www.kokelaar.nl
1.5 Kokelaar Consultancy behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van Kokelaar Consultancy, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door schriftelijke orderbevestiging door Kokelaar Consultancy.
3.2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 4. Betalingen

4.1 De betaling van de door Kokelaar Consultancy geleverde goederen en/of diensten dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant, die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 3 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Kokelaar Consultancy bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 25% van de onbetaalde factuur met een minimum van € 750,--.

4.2 Door de klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. De klant is, zonder schriftelijke toestemming van Kokelaar Consultancy, niet bevoegd een verschuldigde factuur in gedeelten te voldoen.
4.3 Kokelaar Consultancy is gerechtigd, bij niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, door middel van een aan de klant gerichte schriftelijke verklaring tot terugvordering van de geleverde goederen over te gaan.
4.4 In geval van ontbinding van de koop, wegens niet-nakoming door de klant, is de schadevergoeding gelijk aan het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de dagprijs ten dage van de niet-nakoming, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen in het geval meer schade is geleden.
4.5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Risico

5.1 De goederen zijn voor risico van de klant van de aflevering af vanaf de vestiging van Kokelaar Consultancy. Derhalve blijft de klant de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de goederen door een oorzaak die niet aan Kokelaar Consultancy kan worden toegerekend.
5.2 Kokelaar Consultancy is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Kokelaar Consultancy behoudt zich het eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Kokelaar Consultancy aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede eventuele vorderingen voor door Kokelaar Consultancy ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Kokelaar Consultancy van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Kokelaar Consultancy en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boete.

Artikel 7. Aflevering en reclames

7.1 Opgaven van leveringstijden zijn bij benadering, tenzij anders overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Kokelaar Consultancy voor overschrijding nooit aansprakelijk.
7.2 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Kokelaar Consultancy.
7.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 8. Garantie

8.1 Kokelaar Consultancy verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde carry-in garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, "muizen", joysticks, batterijen en accu's van draagbare computers alsmede verbruikmaterialen, zoals papier, inkt, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische en of optische informatiedragers.
8.2 De garantie voor de producten van Kokelaar Consultancy die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Kokelaar Consultancy een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd.
8.3 Met betrekking tot producten van derden is Kokelaar Consultancy tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

8.4 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen.
8.5 Wanneer er sprake is van een ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Kokelaar Consultancy liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt nimmer tot vergoeding van kosten of schade doordat de klant zelf wijzigingen of reparaties aan de producten (heeft) verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval virussen worden geconstateerd, behoudt Kokelaar Consultancy zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen aan de eindgebruiker.

8.6 Kokelaar Consultancy is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.
8.7 Op software kan nimmer garantie worden verleend.
8.8 Voor verlies van data, veroorzaakt door defecte hardware, kan Kokelaar Consultancy nooit aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor enige directe of indirecte schade, waarvoor Kokelaar Consultancy de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal Kokelaar Consultancy niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld casu quo nalatigheid van de zijde van Kokelaar Consultancy.

9.2 De klant vrijwaart Kokelaar Consultancy te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3 De aansprakelijkheid van Kokelaar Consultancy blijft ten alle tijden beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
9.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers, en alle andere personen die door Kokelaar Consultancy ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Contact

Wilt u een offerte aanvragen? Of heeft u gewoon een vraag. Klik dan hier.
Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een reactie.